Wellpoint Şirketler Grubu Çerezler ve Veri Gizliliği Politikası

İşbu GİZLİLİK POLİTİKASI’nın amacı (“GİZLİLİK POLİTİKASI”), PLATFORM Sağlık Hizmetleri ve Danışmanlık Organizasyon A.Ş. (“ŞİRKET”) tarafından işletilmekte olan www.hereaway.com.tr internet sitesi (“SİTE”) ile bağlı sitelerin (hepsi birlikte “PLATFORM” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında PLATFORM kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“VERİ SAHİBİ”) tarafından ŞİRKET ile paylaşılan veya ŞİRKET’in, VERİ SAHİBİ’nin PLATFORM’u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

VERİ SAHİBİ, işbu GİZLİLİK POLİTİKASI ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder. Hangi Veriler İşlenmektedir?

İşbu başlık altında, ŞİRKET tarafından işlenen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu GİZLİLİK POLİTİKASI kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır:

 • Müşteri Bilgisi
 • Cihaz Bilgisi
 • Cihaz Bilgisi
 • Davranışlar
 • Demografik Bilgiler
 • Sağlık Bilgileri
 • Pazarlama Bilgisi
 • Davranışsal Reklamcılık

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu GİZLİLİK POLİTİKASI hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.


Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

ŞİRKET, kişisel verileri, ŞİRKET tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek ilgili kişilere önerilmesi; doğrudan ve dolaylı pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ve bu amaçlarla ŞİRKET’in temsilcileri, çözüm ortakları ve hizmet aldığı üçüncü kişilere aktarılması için işleyebilecektir.

ŞİRKET, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri VERİ SAHİBİ’nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • VERİ SAHİBİ ile ŞİRKET arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • ŞİRKETin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • VERİ SAHİBİ’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • VERİ SAHİBİ’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, ŞİRKET’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Verilere Kimler Erişebilmektedir?

ŞİRKET, kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu GİZLİLİK POLİTİKASI ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için ŞİRKET’in hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.

ŞİRKET ayrıca, işbu GİZLİLİK POLİTİKASI’nda belirtilen amaçlar dahilinde verileri ŞİRKET iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara aktarabilecektir. ŞİRKET, veri sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), veri sahibinin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, PLATFORM hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu GİZLİLİK POLİTİKASI’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Veri sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların veri sahibinin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.


Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından PLATFORM adreslerinde yer alan PLATFORM Sağlık Hizmetleri ve Danışmanlık Organizasyon A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde olabildiğince kısa sürede ve her halükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, ŞİRKET’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri sahibi, herhangi bir kişisel verisinin ŞİRKET tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde PLATFORM’un işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.


Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

ŞİRKET, veri sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, ŞİRKET, veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.


Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

ŞİRKET, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu GİZLİLİK POLİTİKASI’nda ifade edilen şartlarda,

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

ŞİRKET, VERİ SAHİBİ hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu GİZLİLİK POLİTİKASI ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

PLATFORM üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, ŞİRKET uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.


Çerezler (Cookie’ler)

Veri Sahipleri’nin PLATFORM’dan en verimli şekilde faydalanabilmesi ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi için PLATFORM’da Çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookie’leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak PLATFORM’u kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.


• Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz. İnternet PLATFORM’da çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • İnternet SİTEsini iyileştirmek ve İnternet SİTEsi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
 • İnternet SİTEsinin, sizin ve ŞİRKETimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.
 • Doğrudan ve dolaylı pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanmak

• SİTE’de Kullanılan Çerezlerin Kategorileri

Teknik Çerezler (Technical Cookies)

Otantikasyon Çerezleri (Authentication Cookies) Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak SİTE’ye giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin SİTE’de ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.
Flash Çerezleri (Flash Cookies) SİTE’de yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.

Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies)

Analitik Çerezler (Analytical Cookies) Analitik çerezler ile SİTE’yi ziyaret edenlerin sayıları, SİTE’de görüntülenen sayfaların tespiti, SİTE ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

• PLATFORM’da Kullanılan Çerezler
Çerez Açıklama, Süre ve Tercihler
Analitik Çerezler
Reklam Amaçlı Davranışsal ve hedef odaklı reklamların ziyaretçilere gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.
Pazar Analizi Pazar analizi yürütülmesi amacıyla kullanılmaktadır. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.
Kampanya/Promosyon Kampanyaların etkisinin hesaplanması için kullanılmaktadır. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.
Reklam Amaçlı Davranışsal ve hedef odaklı reklamların ziyaretçilere gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.
Facebook Bu tür çerezler, Facebook üyelerinin (veya üye olmayan kişilerin) pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesini sağlar. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.
Twitter Bu tür çerezler, sosyal medya ağlarına üye olan veya olmayan kişilerin, pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesi için kullanılır. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.
Google Analitikleri Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde SİTEnin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar. SİTEmiz, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Google’ın analitik veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayabilirsiniz. Çerezlerin Kontrolü https://tools.qooqle.com/dlpaqe/qaoptout
Teknik Çerezler
Oturum Oturum çerezleri oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.
Yük Dengeleme Yük dengeleme çerezleri, yükü dağıtarak sunucu yükünü azaltmak için kullanılır. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.
Güvenlik Güvenlik çerezler, güvenlik kontrolleri için kullanılır. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.
Dolandırıcılık Tespiti Tıklama hilelerinin tespit edilmesi için kullanılmaktadır.
Otantikasyon Çerezleri
Kullanıcı Kimliği Kullanıcı kimliği çerezler, kullanıcıların yalnızca kendi bilgilerini görmeleri için kullanılır. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.
Kişiselleştirme Çerezleri
Dil Kullanıcının seçtiği dili kaydeder ve buna uygun seçenekler sunar. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.
Mobil Mobil Eğer kullanıcı SİTEyi mobil bir cihazdan ziyaret ediyorsa, ana web sitesini göstermek için kullanılır. (Örneğin, cihazın Flash'ı etkinleştiridiği), ya da Flash'a ihtiyaç duymayan bir mobil sitede olduğunu. Kaynak site kullanıcının tercihlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için kaydedilir. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.
Flash Çerezleri
Flash Çerezleri Oynatılacak ses ve video içeriklerini etkinleştirir. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

• PLATFORM’da Kastedilen Diğer Siteler Hangileridir?
 • https://www.wellpoint.com.tr
 • http://www.platformosgb.com
 • https://wellpointakademi.com
 • http://www.wellpointhomecare.com
 • http://www.unicall.com.tr
 • https://enricher.com.tr
 • https://wptrlabs.com

• Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi?

Veri sahipleri, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.

Çerezlere ilişkin tercihlerin, kullanıcının PLATFORM’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

Adobe Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

• GİZLİLİK POLİTİKASI’ndaki Değişiklikler

ŞİRKET, işbu GİZLİLİK POLİTİKASI hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel GİZLİLİK POLİTİKASI, VERİ SAHİBİ’ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır. (11.07.2019)